รับสมัครโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี และโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์น ประจำปี 2556

รับสมัครโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี และโครงการนักศึกษา
ภาคฤดูร้อนเซิร์น ประจำปี 2556
               ด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), สถาบันวิจัยเเสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ร่วมกับบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน), สถาบันดาราศาสตร์เเห่งชาติ (องค์การมหาชน), ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์  สกว.(ศฟ.), สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.), สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ดำเนินการรับสมัครนิสิต/นักศึกษา ในสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติหรือสาขา ฟิสิกส์ ที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ ๔ หรือนักศึกษาปริญญาโทปีที่ ๑ – ๒ เพื่อรับทุนโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซีหรือโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์น โดยนิสิต/นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือก จะได้เดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรม ณ สถาบันเดซี เมืองฮัมบูร์กหรือเมืองซอยเธน ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี หรือ ณ เซิร์น สมาพันธรัฐสวิส

              ในการนี้ สำนักงานฯ จึงได้ร่วมกับสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ดำเนินการคัดเลือกนิสิต/นักศึกษา ที่มีศักยภาพและคุณสมบัติเหมาะสมในขั้นต้น แล้วนำความขึ้นกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงคัดเลือกในขั้นตอนสุดท้าย เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นิสิต/นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้ารับทุนโครงการฯ และหากนิสิต/นักศึกษาสนใจสมัครเข้ารับทุนโครงการฯ ขอให้ส่งใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมกลับมายังโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซีและโครงการนักศึกษาภาค ฤดูร้อนเซิร์น ฝ่ายบริหารค่ายวิทยาศาสตร์ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

               หากท่านต้องการทราบรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อได้ที่โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๒๙ ๗๑๐๐ ต่อ ๗๗๒๐๖, ๗๗๒๑๐ และโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์น หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๔๔๒๑ ๗๐๔๐ ต่อ ๑๑๑๑, ๑๑๑๒ หรือค้นหาข้อมูลโครงการได้ที่ http://www.nstda.or.th/desy และ http://www.slri.or.th/CERN

 แหล่งที่มา :
วนาทิพย์ กิจเรือนทอง
ผู้ประสานงานโครงการ

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


kruphat

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
การก่อสร้าง