natagrit


หน่วยการสอน
ชื่อรายวิชา   งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น       รหัสวิชา  2100-1005  (ท-ป-น)    0-4-2
ระดับชั้น     ประกาศนียบัตรวิชาชีพ                    แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
หน่วยกิต     2     หน่วยกิต                            จำนวนคาบรวม    72     คาบ
ทฤษฎี   -   คาบ/สัปดาห์                                  ปฏิบัติ  4   คาบ/สัปดาห์
ภาคเรียนที่   1                                           ปีการศึกษา    2555  

หน่วยที่

ชื่อหน่วย ทฤษฎี/ปฏิบัติ

จำนวนคาบ

1

งานเชื่อมและเทคนิควิธีการเชื่อมไฟฟ้า

12

2

การเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์

12

3

การเชื่อมแก๊ส

12

4

กรรมวิธีการเชื่อมโลหะด้วยแก๊ส

8

5

งานโลหะแผ่นทั่วไป

12

6

เครื่องจักรในงานโลหะแผ่น

4

7

ขอบงาน  ตะเข็บงาน  การบัดกรี  และการย้ำหมุด

8

8

การเขียนแบบแผ่นคลี่ในงานโลหะแผ่น

4

 

รวม

72
KUTCUDON-KM © 2012


Generated 0.013901 sec.