natagrit


คำอธิบายรายวิชา

ชื่อรายวิชา   งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น รหัสวิชา  2100-1005  (ท-ป-น)    0-4-2
ระดับชั้น     ประกาศนียบัตรวิชาชีพ              แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
หน่วยกิต     2     หน่วยกิต                        จำนวนคาบรวม    72     คาบ

ทฤษฎี   -   คาบ/สัปดาห์                            ปฏิบัติ  4   คาบ/สัปดาห์
ภาคเรียนที่   1                                       ปีการศึกษา    2555   

จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการ กระบวนการเชื่อมแก๊ส และการเชื่อมไฟฟ้า
2. เพื่อให้ปฏิบัติงานเชื่อมและโลหะแผ่นด้วยความปลอดภัยตามหลักอาชีวอนามัย
3. เพื่อให้สามารถใช้และปรับแต่งเครื่องมือและอุปกรณ์งานเชื่อมและโลหะแผ่น
4. เพื่อให้มีความสามารถเชื่อมแก๊ส เชื่อมไฟฟ้า และงานโลหะแผ่น
5. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประณีต รอบคอบ และตระหนักถึงความปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เข้าใจหลักการ กระบวนการเชื่อมแก๊ส และการเชื่อมไฟฟ้า
2. เชื่อม แล่นประสาน และตัดแผ่นเหล็กกล้าคาร์บอนด้วยแก๊ส
3. เชื่อมอาร์กลวดหุ้มฟลักซ์แผ่นเหล็กกล้าคาร์บอน
4. ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะแผ่น

คำอธิบายรายวิชา
          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเบื้องต้นในงานเชื่อมและโลหะแผ่น ความปลอดภัยในงานเชื่อมและงานโลหะแผ่น กระบวนการเชื่อมแก๊สและไฟฟ้า วัสดุ เครื่องเชื่อมและอุปกรณ์ในงานเชื่อมเครื่องจักรและเครื่องมือที่ใช้ในงานโลหะแผ่น การแล่นประสาน (Brazing) รอยต่อที่ใช้ในงานเชื่อมและการแล่นประสาน ท่าเชื่อม การเขียนแบบแผ่นคลี่อย่างง่าย ด้วยวิธีเส้นขนานและแบบรัศมี ขอบงานตะเข็บ หลักการบัดกรี (Soldering) และปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์งานเชื่อมแก๊สและไฟฟ้า การเริ่มต้นอาร์ก การเชื่อมเดินแนว ต่อมุม ต่อตัวที ท่าราบ การเขียนแบบแผ่นคลี่ลงแผ่นงาน การทำตะเข็บ การบัดกรี การขึ้นรูปด้วยการพับ ตัด เคาะขึ้นขอบ การม้วนและประกอบชิ้นงาน โดยใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคลถูกต้องตามหลักความปลอดภัยและอาชีวอนามัย


KUTCUDON-KM © 2012


Generated 0.013912 sec.