คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาความรู้เกี่ยวกับเรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละ การแปรผัน เซต สมการ และการนำไปแก้ปัญหาในวิชาชีพ