ใบงาน

  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

ชื่อชิ้นงาน

ใบงานที่              2

วิชา    2100-1005งานเชื่อมและโลหะแผ่น ฯ        

การฝึกเดินแนวท่าราบ (ไม่ส่ายลวด)

แผนกวิชาโลหะการ

วัสดุ เหล็กแผ่น 6 x 100 x 100 จำนวน 1 แผ่น

ลวดเชื่อมไฟฟ้าหุ้มฟลั๊กขนาด  2.6 ม.ม.

จำนวนคาบ         8

 

จุดประสงเชิงพฤติกรรม

  1. สามารถเตรียมงานได้ถูกต้องตามแบบที่กำหนดให้
  2. สามารถปรับกระแสไฟได้อย่างเหมาะสมกับชิ้นงานและลวเชื่อม
  3. สามารถควบคุมระยะอาร์ค , ความเร็วในการเดิน และมุมลวดเชื่อมได้ถูกต้อง
  4. สามารถเดินแนวได้ตรงและสม่ำเสมอตลอดแนวเชื่อม
  5. ปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยและทันเวลาที่กำหนด

 

 

 

 

เครื่องมือและอุปกรณ์

ข้อควรระวัง

1         เครื่องเชื่อมไฟฟ้า  AC หรือ  DC

2         อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

-          ชุดหนัง เสื้อ , ปลอกแขน , ถุงมือ

-          หน้ากากเชื่อมไฟฟ้า

3          อุปกรณ์ช่วยปฏิบัติงาน

-          ตะไบ

-          เหล็กขีด ,ฟุตเหล็ก

-          ค้อน ,  เหล็กนำศูนย์ , สกัด

-          ค้อนเคาะแสลก , แปลงลวด

-          คีมจับชิ้นงานร้อน

  1. เลือกใช้กระแสไฟให้ถูกต้อง
  2. ความสูงของระยะอาร์ค , ความเร็วในการเดินลวด มุมลวดเชื่อม
  3. จุดเริ่มต้นเชื่อม , จุดสิ้นสุดแนวเชื่อม , ความสม่ำเสมอในการเดินแนว
  4. อันตรายที่เกิดจากสะเก็ดไฟ ความร้อนที่เกิดจากการเชื่อม
  5. อันตรายที่เกิดจากไฟฟ้าดูด