คำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

        ศึกษาและปฏิบัติหลักการทำงาน โครงสร้างชนิดของหม้อแปลงไฟฟ้า หลักการเกิดแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำในหม้อแปลงไฟฟ้า สมการแรงดันไฟฟ้า อัตราส่วนการเปลี่ยนแปร (Transformation ratio) การคำนานหาขนาดและประสิทธิภาพของหม้อแปลงไฟฟ้า การขนานหม้อแปลงไฟฟ้า การพันขดลวดหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดเล็ก  การตรวจขั้วหม้อแปลงไฟฟ้า การต่อหม้อแปลงไฟฟ้า