ผลงาน

1.เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทดสอบวัสดุและตรวจสอบงานเชื่อม 
  วันที่ 20-24  สิงหาคม  2555  วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี