เรียนประชุมคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาโลหะการ