คำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา
              ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกฎของโอห์ม กำลังไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้าวงจรความต้านทาน แบบต่าง ๆ วงจรแบ่งกระแสไฟฟ้า วงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้า การแปลงวงจรความต้านทาน เดลต้า-สตาร์ ดีเทอร์มิแนนท์ เซลล์ไฟฟ้า กฎของเคอร์เชอฟฟ์ วงจรบริดจ์ เมชเคอร์เรนต์