นายชัยยันต์ ศรีบุญ
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง