KUTCUDON Home | Member    Calendar   

 | Login  

  Login     Register | Protal     Search Article     PhotoAlbums     Extra Content     Friends   

วินัยเลิศ ประเสริฐคุณธรรม วิชาการล้ำหน้า พัฒนาสังคม
ข่าวประชาสัมพันธ์ระบบบริหารงานภายใน

บุคลากรวิทยาลัย

เมนูหลัก
• ที่ตั้งวิทยาลัย
• ประวัติวิทยาลัย
• ข้อมูลบุคลากร
• ข้อมูลนักเรียน
• ข้อมูลพื้นฐาน ๘ ประการ
• แผนผังระบบเครือข่าย
• บทเรียนออนไลน์
• SAR
• Fix it ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน

เครือข่าย สอศ.
คุรุสภา
กลุ่มงานสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง สำนักอำนวยการ สอศ.
สำนักงาน ก.ค.ส.

Activity


News
ประกาศอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ตามคุณสมบัติที่กำหนดในหลักเกณฑ์ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว13 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2556 (ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด)
ข่าวสาร (กำหนดการ)
Create : 2016-05-11 11:41:06 1147 0 Approve
ประกาศผลผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราช
ข่าวสาร (ทั่วไป)
Create : 2015-11-12 15:55:14 1142 0 Approve

more


PhotoAlbums
Search
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่ ประจำปี 2557
กิจกรรม (ภายใน)

Create : 2014-06-30 09:17:45 995
โครงการส่งเสริมศักยภาพครูที่ปรึกษา
กิจกรรม (ภายใน)

Create : 2013-10-04 10:41:30 1034
กิจกรรมวันแม่ ประจำปีการศึกษา 2556
กิจกรรม (ภายใน)

Create : 2013-08-13 09:58:19 1138
โครงการศึกษาดูงานและการประกวดเขียนแผนธุรกิจ ผู้ประกอบการใหม่
กิจกรรม (ภายใน)

Create : 2013-07-01 09:38:25 1144
พิธีมอบทุนการศึกษา APPC ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
กิจกรรม (ภายใน)

Create : 2013-06-28 10:12:03 1248
สุนทรภู่รำลึก ฝึกฟื้นวรรณศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2556
กิจกรรม (ภายใน)

Create : 2013-06-27 14:14:56 1103
การปฏิบัติการ การลดปัญหาการออกการคันของผู้เรียน ปีการศึกษา2556
กิจกรรม (ภายใน)

Create : 2013-06-27 13:26:50 1161
หัวใจสีขาวร่วมต้านยาเสพติด ปีการศึกษา2556
กิจกรรม (ภายใน)

Create : 2013-06-27 13:15:11 1158

more


Facebook

ดร.สรรเพชร นุศรีอัน
ผู้อำนวยการวิทยาลัย

หน่วยงานภายใน
• ทำเนียบผู้อำนวยการสถานศึกษา
• ผู้บริหารสถานศึกษา
• ฝ่ายวิชาการ
• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ
• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
• เจ้าหน้าที่ธุรการ
• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• แผนกวิชาช่างยนต์
• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
• แผนกวิชาการบัญชี
• แผนกวิชาการตลาด
• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน

Statistic
Counter
69197  ราคาน้ำมัน

 

KUTCUDON-KM © 2012


Generated 0.873923 sec.